Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. Besloten Vennootschap Naturally Tasty B.V. (hierna: NT) is een Besloten Vennootschap die zich ten doel stelt Het produceren en verkopen van biologische soep.2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “klant” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met NT.3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Overeenkomst” verstaan: de rechtsbetrekking tussen NT en een klant.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een klant en NT.2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met NT overeengekomen.3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde overeenkomsten met de klant.

 

Artikel 3 De Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.2. Een overeenkomst kan op verschillende manieren tot stand komen. De klant kan contact opnemen met NT via de Website, e-mail of telefoon en NT kan vervolgens een offerte opmaken. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middel van de ontvangst van een bevestiging per e-mail door de klant.3. De klant kan tevens een bestellingen plaatsen via de webshop. De klant dient hiervoor een account aan te maken. De Overeenkomst komt in dat geval tot stand na de elektronische bevestiging van de bestelling via de website.4. Als NT een bevestiging naar de Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. NT kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4 Abonnement

1. De klant kan ook voor een abonnementsvorm kiezen. NT bezorgt in dat geval maandelijks de soep thuis bij de klant op basis van het abonnement.2. Het abonnement kan op verschillende manieren worden afgesloten. Via de Website, e-mail, telefoon of via de webshop.3. De eerste bestelling van het abonnement wordt binnen 7 dagen na bestelling bezorgd. Vervolgens bezorgt NT iedere maand in de laatste week van de maand.4. Betaling van het abonnementsgeld vindt plaatst middels een maandelijkse automatische afschrijving. De klant dient hiervoor een volmacht af te geven aan NT.5. Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij een lidmaatschap van minimaal 12 maanden, is één maand gratis.6. NT is gerechtigd de prijzen na 12 maanden aan te passen. In dat geval wordt de klant ten minste veertien (14) dagen van tevoren op de hoogte gesteld. De klant heeft de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen c.q. op te zeggen.7. Om het abonnement op te zeggen, dient de klant een e-mail te sturen naarinfo@naturallytasty.com met zijn naam of bedrijfsnaam, klantnummer, abonnement nummer enbankrekening nummer.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

1. NT heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De kosten van hetinschakelen van deze derden komen voor rekening van de Klant, en zullen door NT wordendoorbelast aan de Klant.2. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn ofwaarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoerenvan de Overeenkomst, tijdig aan NT worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van deOvereenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NT zijn verstrekt, heeft NT het recht de uitvoeringvan de Overeenkomst op te schorten.3. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is ditnimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant NT hiervan schriftelijk ingebreke te stellen. NT dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering tegeven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. NT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden,indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan weldat NT goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.2. Voorts is NT bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welkevan dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhoudingvan de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakomingontbinding rechtvaardigt, dan is NT gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directeingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding ofschadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding ofschadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW tenzij anders vermeld. Richtingconsumenten wordt een prijs inclusief BTW gecommuniceerd.2. NT heeft het recht om kennelijk verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Klant.4. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen,tenzij een andere termijn is overeengekomen. Bestellingen in de webshop worden bij bestellingdirect betaald en abonnementen lopen via automatische incasso.5. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevensonverwijld aan NT mede te delen.6. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswegein verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijkerente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment datde Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.7. Indien NT besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langsgerechtelijke weg te incasseren, is de Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van ditartikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke enbuitengerechtelijke kosten te vergoeden.

Artikel 8 Levering

1. Levering van een losse bestelling geschiedt binnen twee tot vijf werkdagen op het adres dat de klantheeft opgegeven. Bij een abonnement vindt levering in laatste week van de maand plaats.2. De klant is verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op hetopgegeven bezorgadres mogelijk is.3. Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt de klant dit aan NT waarna NT er voor zalzorgdragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid enbillijkheid niet mogelijk is.4. Het niet-tijdig leveren van NT is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.5. Alle transportrisico’s komen in eerste instantie voor rekening van de door NT ingeschakeldevervoerder.

Artikel 9 Retour

1. NT werkt met gekoelde verse soepen met een beperkte houdbaarheid. Deze bederfelijke voedingsproductenkunnen derhalve niet worden geretourneerd.2. De klant dient de ontvangen producten direct na levering/ontvangst te controleren. Wanneer de ontvangenproducten niet overeenkomen met de bestelling, heeft de klant recht op het alsnog leverenvan de bestelde producten. Dit op voorwaarde dat de foutief geleverde product direct ongeopenderetour mee kunnen worden gegeven aan de vervoerder.

Artikel 10 Herroeping

1. De klant heeft niet het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van,zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen.2. De geleverde producten betreffen namelijk gekoelde verse producten met een beperktehoudbaarheid en deze zijn uitgesloten van het wettelijke recht op retour/ herroepingsrecht.

Artikel 11 Garanties

1. NT garandeert het volgende: De geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid,betrouwbaarheid en houdbaarheid zoals beschreven op de verpakking.2. Indien er sprake is van een schending van een van bovenstaande garanties, dient de Klant ditbinnen acht (8) dagen na levering te melden aan NT, om een beroep te kunnen doen op dedesbetreffende garantie. De klant ontvangt bij tijdige en correcte reclamatie een vervangend product.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens eninformatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. NT is niet aansprakelijk voorschade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien de Klant onjuiste gegevensheeft verstrekt.2. De levertermijn als genoemd in artikel 8 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bijbenadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen,is NT nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn.Overschrijding van de termijn geeft de Klant geen recht de overeenkomst te annuleren of betaling teweigeren.3. NT is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.4. NT is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepengevolgschade of bedrijfsschade.5. De Klant vrijwaart NT voor aanspraken van derden, van welke aard ook,6. NT is slechts aansprakelijk in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van NT of haarmedewerkers waarbij de aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade van de klant. Tevens isde aansprakelijkheid van NT beperkt tot het door de verzekeraar gedekte bedrag en hetfactuurbedrag.7. De bovenstaande bepalingen sluiten geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wetniet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van NT,waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is.2. Onder overmacht zoals in het vorige lid wordt in ieder geval verstaan : niet- nakoming van eenderde, ziekte van personeel van NT zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingenin water- en energieleveringen, stakingen, storingen in de systemen van NT, brand, overstromingen,natuurrampen, rellen, oorlog, gedwongen sluiting op last van de overheid, corona- of anderepandemieën of anderszins binnenlandse onrusten. Deze voorbeelden zijn niet uitputtend.3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmachtaanhoudt.4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, is NT gerechtigd de Overeenkomst zondertussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal NT overgaan tot terugbetalingvan eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die NT heeftgemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Bij de afhandeling van een bestelling en de nakoming van een overeenkomst verwerkt NTpersoonsgegevens. Hoe dit gebeurt, is te lezen in de privacyverklaring die u kunt vinden op dewebsite van NT. 2. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet ofdient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijkegegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. NT kanniet aan geheimhouding worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derdenoodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcteuitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15 Klachtenregeling

Indien de Klant een klacht heeft dient de Klant dit schriftelijk te melden via info@naturallytasty.com.

Artikel 16 Identiteit van de gebruiker van deze voorwaarden

1. NT is bij de KVK geregistreerd onder nummer 61532967 en draagt btw- identificatienummerNL854379216B01. NT is gevestigd aan Binderskampweg 29 U54/55 (6545CA) te Nijmegen.2. NT is per e-mail te bereiken via info@naturallytasty.com, middels de Website www.naturallytasty.com en telefonisch op 024-3777566.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen NT en de Klant is enkel Nederlands recht van toepassing.2. Alle geschillen die tussen NT en de Klant mochten ontstaan, worden enkel beslecht door debevoegde rechter van rechtbank Gelderland.

Artikel 18 Het hanteren van 1+1 Gratis actie bij bulkbestelling 

Wanneer je bij bulkbestelling het vakje aan vinkt ben je ook verplicht om te verkopen als 1+1 gratis in uw winkel

U koopt dan ook voor minder prijs in maar je krijgt wel hiervoor een marge van 30%

Deze actie is geldig voor totaal 5 bestellingen per klant.